KONTAKT:
Małgorzata Łaniecka
pokój nr 15
tel: 52 35 92 256

Osoba niepełnosprawna może uzyskać dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego tj. sprzętu niezbędnego do prowadzenia zajęć rehabilitacyjnych mających za zadanie osiągnięcie przy aktywnym uczestnictwie osoby niepełnosprawnej możliwie najwyższego poziomu jej funkcjonowania, jakości życia, integracji społecznej, potwierdzonego zaświadczeniem lekarskim zgodnie z indywidualnymi potrzebami i możliwościami osoby niepełnosprawnej

Wysokość dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny wynosi do 80% kosztów tego sprzętu
, nie więcej jednak niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia. Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny następuje na wniosek osoby niepełnosprawnej, złożony w tutejszym Centrum.

Do wniosku o dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego należy dołączyć:
  • kopię orzeczenia o niepełnosprawności (oryginał do wglądu),
  • ofertę cenową wnioskowanego sprzętu,
  • zaświadczenie lekarskie stwierdzające rodzaj schorzenia i zasadność zakupu wnioskowanego sprzętu oraz potrzebę rehabilitacji w warunkach domowych (druk w załączeniu),
  • oświadczenie wnioskodawcy, że nie posiada wymagalnych zobowiązań wobec PFRON,
  • w przypadku gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika lub opiekuna prawnego do wniosku należy dołączyć odpowiednio kopię pełnomocnictwa lub postanowienie sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego (oryginał do wglądu).

Wnioski o dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego przyjmowane są przez cały rok, podlegają rozpatrywaniu w kolejności ich wpływu, do wyczerpania środków PFRON. Przekazanie dofinansowania następuje po podpisaniu umowy oraz dostarczeniu przez wnioskodawcę:
  • faktury lub rachunku wystawionego na Wnioskodawcę przez sprzedawcę sprzętu rehabilitacyjnego o terminie płatności nie krótszym niż 14 dni od daty wystawienia,
  • po weryfikacji dokumentów pod względem zgodności z wnioskiem, uzgodnionym kosztem oraz podpisaną umową.

Dofinansowaniem może być objęty wyłącznie zakup sprzętu rehabilitacyjnego, dokonany po zawarciu umowy z osobą niepełnosprawną, dotyczącej dofinansowania zakupu tego sprzętu.

Podstawa prawna:
  1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2024 r. poz.44 z późn. zm).
  2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz.U.2015.926 z późn. zm.).