Osoby posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności mają prawo do korzystania w życiu codziennym z pewnych ulg i uprawnień. Są one uzależnione od schorzenia i stopnia niepełnosprawności. Warto się z nimi zapoznać, gdyż mogą one, choćby w niewielkim stopniu, ułatwić codzienne funkcjonowanie osobie niepełnosprawnej.

Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. nr 9, poz.59 z późn.zm.) ciąży obowiązek alimentacyjny oraz opiekunowi faktycznemu dziecka ( jest ot osoba faktycznie opiekująca się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka).

Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych na lata 2021-2025 została powołana Zarządzeniem Nr 80/2021 Starosty Inowrocławskiego z dnia 29 kwietnia 2021 roku.