KONTAKT:
Arleta Krusik
pokój nr 17
tel: 052 35 92 228

Opracowano na postawie:

Art. 12a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2024 r., poz. 44 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 grudnia 2018 roku w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo działalności w formie spółdzielni socjalnej ( Dz. U. z 2022 r. poz. 1330).

 1. Uprawnieni.

Osoby niepełnosprawne:

 1. zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Inowrocławiu jako bezrobotne albo poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu;
 2. które nie korzystały ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podjęcie działalności, bądź od zaprzestania prowadzenia działalności upłynęło co najmniej 12 miesięcy;
 3. posiadające zdolność do prowadzenia planowanej działalności.

 1. Cele na jakie mogą być przeznaczone środki PFRON.

1) Środki z PFRON mogą zostać przyznane jednorazowo na podjęcie działalności:

 1. gospodarczej,
 2. rolniczej,
 3. w formie spółdzielni socjalnej.

 

2) Środki mogą być przyznane jako pomoc de minimis, do której mają zastosowanie odpowiednio: 

 1. a) rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r w sprawie stosowania 107  i  108  Traktatu o funkcjonowaniu unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1 z późn. zm.);
 2. b) rozporządzenie Komisji (UE) nr  1408/2013  z  dnia  18  grudnia  2013 r. w  sprawie  stosowania    107  i  108  Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de   minimis   w sektorze rolnym   (Dz.  Urz.  UE  L  352 z 24.12.2013, str. 9, z późn. zm.) albo
 3. c) rozporządzenie Komisji (UE) nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury (Dz. Urz. UE L 190 z 28.06.2014, str.45).

 

3) Wyłączenia:

 1. a) przedmiotowe:

- zakup akcji, obligacji,

- pokrycie kosztów związanych z bieżącą działalnością (np.: czynsz, wynagrodzenia wraz z pochodnymi, składkami na ubezpieczenie społeczne, opłaty skarbowe, administracyjne, podatki, koncesje, itp.), finansowanie szkoleń,

- koszty wysyłki, transportu, przygotowania, pakowania,

- koszty podłączenia wszelkich mediów (np.: linii telefonicznych, internetu oraz koszty abonamentu), zakup telefonów,

- zakup nieruchomości i ziemi,

- wydatki inwestycyjne obejmujące koszty budowy,

- leasing maszyn, urządzeń i pojazdów,

- zakup samochodów osobowych,

- zakup pojazdów przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego,

- zakup kasy fiskalnej, drukarki fiskalnej,

- zakup rzeczy lub usług w stosunku do osób będących: małżonkami, zstępnymi (dzieci, wnuki), wstępnymi (rodzice, dziadkowie, pradziadkowie), pasierbami, zięciami, synowymi, ojczymami, macochami, teściami, rodzeństwem, małżonkami rodzeństwa (za rodziców uważa się również przysposabiających, a za zstępnych także przysposobionych  i ich zstępnych),

- remont lokalu mieszkalnego lub wyodrębnionej części lokalu mieszkalnego, jeśli działalność będzie prowadzona w tym lokalu lub części lokalu (np. 1 pokoju),

- remont lub naprawa maszyn i urządzeń;

 

 1. b) podmiotowe:

- działalność gospodarcza sezonowa,

- handel obwoźny lub gastronomia obwoźna,

- handel wyłącznie internetowy,

- działalność wykorzystująca automaty samosprzedające,

- przewóz osób taksówkami/usługi transportu osobowego i towarowego,

- usługi wróżbiarskie i ezoteryczne,

- działalność o charakterze hazardowym (np. gry liczbowe, loterie, zakłady wzajemne, gry na automatach),

- prowadzenie biura kredytowego, pożyczkowego, punktu kasowego (opłat) bez współpracy z bankiem lub Pocztą Polską,

- prowadzenie lombardu,

- handel złotem i metalami kolorowymi,

- prowadzenie działalności gospodarczej tożsamej z działalnością gospodarczą współmałżonka,

- prowadzenie działalności gospodarczej wyłącznie poza terenem powiatu inowrocławskiego,

- kontynuacja działalności po członku najbliższej rodziny,

- prowadzenie w danym lokalu/pomieszczeniu działalności gospodarczej o takim samym profilu jak działalność gospodarcza prowadzona już przez inny podmiot w tym samym lokalu/pomieszczeniu,

- przejęcie działalności gospodarczej od innego podmiotu, tj. odkupienie środków trwałych i obrotowych od tego podmiotu oraz prowadzenie tego samego rodzaju działalności w tym samym miejscu.

 

 

 1. Złożenie wniosku.

Wnioskodawca ubiegający się o środki składa w Powiatowy Centrum Pomocy Rodziny w Inowrocławiu wniosek, do którego odpowiednio do podanych w nim informacji dołącza dokumenty potwierdzające:

 1. wolę innych osób lub podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, rolniczą albo działalność w formie spółdzielni socjalnej przyjęcia Wnioskodawcy do tej działalności;
 2. dokonanie czynności pozwalających na zapoznanie potencjalnych klientów z ofertą planowanej działalności;
 3. dokonanie czynności, które pozwolą na zapewnienie płynnej współpracy z dostawcą i kontrahentami;
 4. wysokość wkładu własnego Wnioskodawcy;
 5. uprawnienia i kwalifikacje Wnioskodawcy lub innych osób wymagane w planowanej działalności;
 6. doświadczenie i umiejętności Wnioskodawcy lub innych osób przydatne w planowanej działalności;
 7. zgodę małżonka na zawarcie umowy przyznającej środki Wnioskodawcy, w przypadku pozostawania we wspólności majątkowej;
 8. orzeczenie o stopniu niepełnosprawności;
 9. zaświadczenie z urzędu skarbowego o nieprowadzeniu działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku;
 10. oświadczenie Wnioskodawcy i jego współmałżonka o posiadaniu zadłużenia (pod rygorem przewidzianym w art. 233 § 1 K.K.);
 11. pozyskane zezwolenia, koncesje, licencje, itp.;
 12. zaświadczenie z urzędu gminy o posiadaniu (samoistnym lub zależnym) nieruchomości rolnej (w przypadku działalności rolniczej);
 13. zaświadczenie z urzędu gminy o wygaśnięciu obowiązku w podatku rolnym (w odniesieniu d działalności rolniczej), lub wygaśnięciu obowiązku podatkowego z tytułu prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej co najmniej 12 miesięcy przed datą złożenia wnioski;
 14. dokumenty dotyczące zabezpieczenia wnioskowanych środków;
 15. zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do prowadzenia planowanej działalności;
 16. inne dokumenty wymagane przez Starostę.

 

 1. Okoliczności brane pod uwagę przy rozpatrzeniu wniosku.

Rozpatrując złożony wniosek dokonuje się oceny planowanej działalności biorąc pod uwagę między innymi:

 1. formę prawną i sposób wykonywania planowanej działalności;
 2. wolę innych osób lub podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, rolniczą albo działalność w formie spółdzielni socjalnej przyjęcia Wnioskodawcy do tej działalności;
 3. popyt i podaż lokalnego rynku na planowaną działalność;
 4. planowane wydatki, które Wnioskodawca zamierza sfinansować z wnioskowanych środków;
 5. wysokość wkładu własnego Wnioskodawcy;
 6. uprawnienia i kwalifikacje:

            - Wnioskodawcy, w przypadku samodzielnego wykonywania czynności wymagających   

              tych uprawnień i kwalifikacji,

           - Wnioskodawcy  lub innych osób, w przypadku  wykonywania  przez  nie  czynności         

             wymagających tych uprawnień i kwalifikacji;

 1. doświadczenie i umiejętności Wnioskodawcy lub innych osób przydatne w planowanej działalności;
 2. zgodę małżonka na zawarcie umowy przyznającej środki Wnioskodawcy, w przypadku pozostawania we wspólności majątkowej;
 3. wysokość pozostających w dyspozycji starosty środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na przyznanie osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo podjęcie działalności w formie spółdzielni socjalnej w danym roku.

 1. Termin rozpatrzenia wniosku.

1) W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości we wniosku, Wnioskodawca informowany jest o stwierdzonych nieprawidłowościach i wezwany do ich usunięcia w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania. Termin ten ulega przedłużeniu na wniosek Wnioskodawcy złożony przed jego upływem, jeżeli usunięcie nieprawidłowości nie może nastąpić w terminie z przyczyn nie leżących po stronie Wnioskodawcy. W przypadku niezachowania ww. terminu wnioskodawca zostaje poinformowany o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia.

2) Wnioskodawca o sposobie rozpatrzenia wniosku zostaje poinformowany w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku, jednak nie wcześniej niż w dniu podjęcia  przez Radę Powiatu Inowrocławskiego uchwały, o której mowa w art. 35 a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

3) W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, Wnioskodawca wzywany jest na negocjacje warunków umowy. Negocjacje powinny zakończyć się w terminie 14 dni od doręczenia wezwania.

4) W terminie 14 dni od dnia pozytywnie zakończonych negocjacji Starosta zawiera z Wnioskodawcą umowę.

5) W przypadku nieuzgodnienia warunków umowy w terminie 14 dni od dnia doręczenia informacji, o której mowa w pkt. 3, umowy nie zawiera się. Termin ten podlega przedłużeniu na wniosek Wnioskodawcy, jeżeli zakończenie negocjacji nie może nastąpić w terminie z przyczyn nieleżących po jego stronie.

6) W przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku Starosta sporządza uzasadnienie.

 

 1. Stałe elementy umowy i przekazanie środków.

1) Umowa zawiera w szczególności zobowiązanie Starosty do:

 1. a) wypłaty środków w kwocie ustalonej w wyniku negocjacji;
 2. b) co najmniej jednokrotnego zweryfikowania prawidłowości realizacji warunków umowy przez Wnioskodawcę, w czasie obowiązywania umowy.

2) zobowiązania Wnioskodawcy do:

 1. a) przeznaczenia przyznanych środków na cele i rodzaje wydatków określone w umowie;
 2. b) prowadzenie działalności gospodarczej,   działalności   rolniczej    lub    członkostwa w spółdzielni socjalnej nieprzerwanie przez okres :

- co najmniej 12 miesięcy, jeżeli środki zostały przyznane w kwocie nie wyższej niż sześciokrotność przeciętnego wynagrodzenia, albo

- co najmniej 24 miesięcy, jeżeli środki zostały przyznane w kwocie wynoszącej od sześciokrotności do piętnastokrotności przeciętnego wynagrodzenia;

 1. c) udokumentowania realizacji umowy na wezwanie starosty;
 2. d) umożliwienia wykonania przez starostę weryfikacji prawidłowości realizacji umowy;
 3. e) informowania starosty o wszelkich zmianach dotyczących realizacji umowy niezwłocznie po ich wystąpieniu;
 4. f) rozliczenia otrzymanych środków w terminie określonym w umowie;
 5. g) zwrotu równowartości odliczonego lub zwróconego, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2018 r. poz. 2174, 2193, 2215 i 2244), podatku naliczonego z tytułu zakupionych towarów i usług sfinansowanych z przyznanych środków:

     - w terminie 90 dni od dnia złożenia deklaracji podatkowej dla podatku od towarów i usług, w której wykazano kwotę podatku naliczonego z tego tytułu, w przypadku gdy z deklaracji za dany okres rozliczeniowy wynika kwota podatku podlegającego wpłacie do urzędu skarbowego lub kwota do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy,

     - w terminie 30 dni od dnia dokonania przez urząd skarbowy zwrotu podatku, w przypadku gdy z deklaracji podatkowej dla podatku od towarów i usług za dany okres rozliczeniowy, w której wykazano kwotę podatku naliczonego z tego tytułu, wynika kwota do zwrotu;

 1. h) zwrotu w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania wezwania starosty do zapłaty, w przypadku naruszenia co najmniej jednego z warunków umowy:

     - otrzymanych środków oraz

     - odsetek od środków, naliczonych od dnia ich otrzymania w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych;

 1. i) zabezpieczenia zwrotu środków;
 2. j) poinformowania starosty o nieprowadzeniu lub prowadzeniu działalności oraz jej zakresie w terminie 12 miesięcy po upływie okresu jej prowadzenia;
 3. k) przedstawienia w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy odpowiednio:

     - zaświadczenia o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,

     - odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego,

     - zobowiązania spółdzielni do przyjęcia Wnioskodawcy w poczet członków spółdzielni socjalnej,

     - innego dokumentu potwierdzającego rozpoczęcie działalności;

 1. l) przedstawienia kopii koncesji, zezwolenia lub zaświadczenia o wpisie do rejestru działalności regulowanej (jeżeli jest to konieczne do prowadzenia planowanej działalności), w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy od dnia wypłacenia środków pod rygorem zwrotu otrzymanych środków;
 2. m) podania numery rachunku bankowego.

3) Zmiana warunków umowy wymaga formy pisemnej.

4) Nieprzedstawienie dokumentów, o których mowa w pkt 2 lit. k i lit. l, w wymaganych terminach skutkuje wygaśnięciem umowy. Jeżeli środki zostały przekazane, Wnioskodawca zwraca środki na zasadach określonych w pkt 2 lit. h.

5) W przypadku naruszenia warunków umowy lub śmierci wnioskodawcy zwrotowi podlegają środki w wysokości stanowiącej iloczyn kwoty wypłaconych środków i ilorazu:

 1. a) liczby dni w okresie począwszy od dnia naruszenia warunków umowy lub od dnia śmierci wnioskodawcy, do dnia upływu odpowiedniego okresu, o którym mowa w pkt 2 lit. b, włącznie oraz
 2. b) liczby dni w odpowiednim okresie, o którym mowa w pkt 2 lit. b.

 

 1. Rozliczenie środków.

1) Rozliczenie Wnioskodawcy z wykorzystania środków następuje na podstawie:

 1. a) faktur;
 2. b) umów kupna – sprzedaży;
 3. c) innych dokumentów stwierdzających zobowiązanie Wnioskodawcy do zapłaty lub stanowiących dowód zapłaty z datą wystawienia (zawarcia) po dniu podpisania umowy o przyznaniu środków (rozliczeniu nie podlegają koszty/zobowiązania poniesione/powstałe przed dniem podpisania umowy o przyznaniu środków).

2) Przy zakupie środków trwałych używanych konieczna jest wycena rzeczoznawcy (koszt wyceny obciąża wnioskodawcę).

 

Wnioski mogą być składane w formie elektronicznej za pośrednictwem Systemu Obsługi Wsparcia.